FLUENCY TRAINING

FLUENCY THRU SHADOWING

Phần 1.1
TĂNG CƯờNG Sự LƯU LOÁT

Memory Trigger or Prompt

nhanh

chậm

1 Cool....

2 Her name was...

3 Two esp...

4 I'm a shy...

5 As I sat...

6 I didn't...

7 She wasn't...

8 I was tot...

9 I was hope...

10 Every day I...

11 The usu...

12 And it went...

13 And h..

14 The diagn...

15 Do you sm..

16 N...

17 Do you dr..

18 Since I moved...

19 Ah...

20 How many c_ps?

21 Er..four to....

22 No more cof...

23 No coff...

24 One more cof...

Memory Trigger or Prompt

nhanh

chậm

25 Gee r____!

26 The next day....

27 Er...a cup...

28 Two esp...

29....Slurp...

30 Nothing...

31 No heart...

32 No cold...

33 No diarr...

34 I took a ....

35 As I sat ....

36 Can I ....

37 Er s...

38 My boyfriend just....

39 What do you...

40 Er..

41 Can I have....

42 S___!

43 Here's my...

44 Think ab...

45 Than...

46 I was quite...

47 I've bought an

FLUENCY THRU DRILLS

Phần 1.2a
TạO RA LUồNG NGÔN NGữ/
ĐI THEO LUồNG NGÔN NGữ ĐÓ
Do the following drills then read below for further clarification
TạO Bộ NHớ: MÃ HÓA Để GHI NHớ
FLUENCY TRAINING thru DRILLS)
Now! Find your voice, play and experiment with the following:
Ngay bây giờ! Tìm giọng đọc của bạn (hoặc tạo nó!), rồi chơi và thử nghiệm với những câu sau:。
Pronunciation Practice Points: Stress, Accent and Intonation
Điểm luyện tập phát âm: nhấn mạnh, trọng âm và ngữ điệu
(PPP-sai)
Before you start!! know how to say each word. Also, if you don’t know your IPA (International Phonetic Alphabet), here and now is the time and place to start.
Trước khi bạn bắt đầu!! Hãy học cách nói mỗi từ. Ngoài ra, nếu bạn không biết phiên âm quốc tế (IPA), đây chính là thời điểm và địa điểm để bạn bắt đầu.
Listen to and repeat the expression several times until you think you have caught the rhythm. Tap your feet on the floor (or your fingers on the desk) to capture the feel; become aware of what the various parts of your mouth are doing. Use the shorter chunks if necessary. Pay particular attention to the Pronunciation Practice Points.
Nghe và lặp lại cách biểu đạt nhiều lần cho đến khi bạn nghĩ đã nắm được nhịp điệu. Nhịp chân lên sàn (hoặc nhịp ngón tay của bạn lên bàn) để cảm nhận; cảm nhận được hoạt động của các bộ phận khác nhau ở miệng đang hoạt động. Sử dụng ngắt nhịp ngắn hơn nếu cần thiết. Đặc biệt chú ý đến Điểm Thực Hành Phát Âm……..
Good Luck and Happy Training! Here is a sample!
Chúc bạn may mắn và tập luyện vui vẻ!
Read the sentence and make sure you know the meaning;
Đọc câu sau và chắc chắn rằng bạn hiểu nghĩa;
Fluency Training Drill # 1
I’m a shy guy and I hardly dared to talk to her.
aɪmə ʃaɪ gaɪ .. ənaɪ ˈhɑːdlɪ deəd .. tə tɔːk tə hɜː
Tôi là chàng trai nhút nhát và gần như chẳng dám nói chuyện với cô ấy.
1
2
3
4
Đọc thêm về phần này trong chương miễn phí của e-book “Hệ thống Ghi nhớ HoloMeMe”. Click vào đây
Read more on this in your free chapter of the e-book “HoloMeMe Memorization System”. Click here.
Pronunciation Practice Points!!(PPPs)
Listen to #2. Notice how the “d” in “and” disappears making it sound like “ân” and making “and I” sound like “ai”.
PPP:1) Nghe #2. Lưu ý cách “d” trong “and” không xuất hiện, nên làm từ phát âm giống như “ân” và làm “and I” giống như “ai”.
PPP:2) Listen to #2 and #3 in quick succession. Notice how the two consonant sounds, the ending of one word and the beginning of another (“t&d” between “dared” and “to”) merge into one sound.
PPP:2) Nghe #2 và #3 liên tiếp. Lưu ý cách phát âm hai phụ âm, kết thúc một từ và bắt đầu một từ khác (“t&d” giữa “dared” và “to”) hợp thành một âm.
Fluency Training Drill #1

#1 Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.

Fluency Training Drill #2
As I sat there, I suddenly fell in love with her.

Khi tôi ngồi ở đây, tôi đã bất chợt đem lòng yêu cô ấy.
æzaɪ sætðeə aɪ ˈsʌdnlɪ felɪn lʌv wɪðhɜː. Try the following drill. One word in each subsequent sentence is changed.

PPP:3) Listen and notice how the consonant ending of a word is linked to the vowel beginning of the next word.(the “ll” in “fell” and the “i”in “in”) See also PPP2 above (here: linking of “t” and “th”)
PPP:3) Nghe và chú ý cách phụ âm kết thúc ở cuối từ được nối với nguyên âm bắt đầu ở từ kế tiếp.(phụ âm “ll” trong từ “fell” và nguyên âm khởi đầu từ “in”). Đồng thời xem PPP2 ở trên (ở đây: nối giữa “t” và “th”.
Fluency Training Exercise #3
And it WENt on LIKE this for SOME weeks until..
ənɪt wentɒn laɪk ðɪs fə sʌm wiːksənˈtɪl.
Cứ như thế trong vài tuần cho đến khi…
(See Note PPP:1.See also PPP2 above.
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.
And it went on like this for some seconds until…
Fluency Training Exercise #4
The diagnosis is obvious.
ðə ˌdaɪəgˈnəʊsɪ sɪzˈɒbvɪəs
Việc chẩn đoán bệnh là hiển nhiên.
#4 Xem lưu ý PPP:3
See Note PPP:3
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.
Try the above drill. One or two words in each subsequent sentence is either changed or added.
PPP:4 Listen and notice how a “j” sound is added between the two vowel sounds: the “ee” ending of “coffee” and the “a” at the beginning of “at“. See Note PPP:2 (Here: the “t” in “at” and the “a” in “all”).
PPP:4 Nghe và lưu ý cách âm “j” được thêm giữa hai nguyên âm: “ee” kết thúc của từ “coffee” và “a” khởi đầu của từ “at”. Xem Lưu ý PPP:2 (Ở đây: “t” trong “at” và “a” trong “all“).
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi.
Fluency Training Exercise #5
No coffee at all?
Hoàn toàn không có cà phê à?
Fluency Training Exercise #6
One more coffee and you’re dead.
Thêm một cốc cà phê và bạn sẽ CHẾT!
See notes PPP:1 and PPP:4 above
Xem lưu ý PPP:1/ Xem lưu ý PPP:4

Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một từ trong mỗi câu sau đã được thay đổi

Try the above drill. One word in each subsequent sentence is changed.
See Note PPP:3 Listen and notice how the “n” in “can” and the “I” merge into one sound; See also PPP2, the “t&d” between “sit” and “down“.
 Xem Lưu ý PPP:3 Nghe và lưu ý cách “n” trong “can” vàe “I” kết hợp thành một âm; Đồng thời xem PPP2, “t&d” giữa “sit” và “down“.
Hãy thử cách luyện tập thường xuyên theo cách sau: Một hoặc hai từ đã được thêm vào ở mỗi câu sau.
Fluency Training Exercise #7
Can I sit down?
Tôi có thể ngồi chứ?
>