Memory Training

MEMORIZATION THROUGH CREATIVE VISUALIZATION

Huấn luyện trí nhớ through CREATIVE VISUALIZATION
Welcome to (your personal harnessing of) the 4th Dimension in Learning..
Chào mừng bạn đến (chương trình khai thác bản thân theo) 4 Phương diện (hay Giác Quan) trong Học tập.
And now for the really fun part….The most important part! Because, although shadowing and drills are essential to capture the essence of a word or phrase and the feeling of the person uttering them, unless you can remember them you haven’t learnt them. And in order to do this you must MEMORIZE them correctly. This is where the Creative Imagination comes in. Enjoy!
Và bây giờ là một phần thực sự vui vẻ….Phần quan trọng nhất! Vì mặc dù phương pháp shadowing và drill (nghe và lặp lại) là rất cần thiết để hiểu bản chất của một từ hay cụm từ và cảm giác của người nói ra từ đó, bạn không thể nhớ chúng khi bạn không học được chúng. Và để thực hiện điều này, bạn phải GHI NHỚ một cách chính xác. Đó là lý do phần Tưởng Tượng Sáng Tạo này xuất hiện. Hãy thưởng thức!

PREPARING YOUR HOLO-MEMES

Preparing your Holo-MeMe / Memory Images
Creating your mnemonic!!(PREPARING YOUR Holo-MeMe aka MENTAL IMAGE)
Create a moving image/Holo-MeMe-as a mnemonic encoding device, a kind of mental(4D visual/ auditory/ kinaesthetic/ temporal) trigger-to assist you in 1) memorizing the entire sentence then 2) remembering it. Any suggestions supplied are just that, ie suggestions; you are encouraged to creatively visualize your own.
Tạo ảnh chuyển động/holo-meme*-như là công cụ mã hoá trí nhớ, một trong 4 phương diện (hay 4 giác quan như Thị giác/ Thính giác/ Cảm giác vận động/ Xúc giác) để kích thích hỗ trợ bạn trong 1) ghi nhớ cả câu và 2) lặp lại nó. Bất kỳ gợi ý nào được cung cấp đều đơn thuần là gợi ý, chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo trực quan của chính bạn.
Go here for some background to the ideas and here for some of the neurological research that backs it up. Here are four basic steps towards its creation.
Vào đây để tìm hiểu bối cảnh của các ý tưởng và vào đây để xem một số nghiên cứu thần kinh học chứng minh điều này. Dưới đây là bốn bước cơ bản hướng đến sáng tạo. Đầu tiên là học phần Luyện nghe và Sự lưu loát đi kèm với Cool Cool Sweat (Mồ hôi lạnh lạnh).
First step: The Whole Phrase
Bước đầu tiên: Toàn thể cụm từ
This can be as salacious, serious or as silly as you like. Or a little of everything. The image below on it own should suffice. Roll mouse over image for a holomeme made up of two images. One for the first words (shy guy) and one for the last word her.
The first thing you need is a trigger for the whole phrase. This can be as salacious, serious or as silly as you like. Or a little of everything. The above on its own should suffice but often may >>>>>>>>>>>>>????
The Vietnamese rendition, “AIcapMAvuong….CÁIbap“, is a close enough approximation to the phoneticization of the English sound of “I’m a shy guy” (aɪmə ʃaɪ gaɪ ənaɪ ˈhɑːdlɪ deəd .. tə tɔːk tə hɜː).
Điều đầu tiên bạn cần là khởi động với nguyên cụm từ. Đây có thể là câu chuyện ngớ ngẩn hoặc nghiêm trọng tuỳ theo ý bạn, hoặc kết hợp cả hai như trong ví dụ minh hoạ ở hình trên. Click vào để xem đầy đủ. Thể hiện bằng tiếng Việt: “AIcap MAvuong saigonSEE NOTE BELOW**-CÁIbap” là một cách phát âm tương đối gần đúng của âm tiếng Anh “I’m a…” (aɪmə)–tôi là chàng trai nhút nhát.
((AIcapMAvuong ieEgypt Ghost…CÁIbap))

PREPARING YOUR AGCS

Bước hai: Tạo ra các hình ảnh dễ nhớ từ các Từ Khoá (hoặc điểm nhấn)
Second Step: Creating/Preparing AgCs for the Key Words or Stress Points
Obviously, your final goal is to remember the entire phrase from just one mnemonic, the above, for example. And you will! (Just think how you can often remember the entire line or verse of a song just from one word.) >>> However, for deeper and more lasting encoding ie memorization and subsequent recall procedures, more key word triggers are often required. These triggers, which I call AudioGraphic Codes, serve as direct neurological links to pronunciation and meaning.
Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của bạn là ghi nhớ cả cụm từ chỉ nhờ một gợi ý, ví dụ như câu trên. Và bạn sẽ làm được! (Hãy xem bạn có thể thường xuyên nhớ toàn bộ câu hoặc lời bài hát chỉ với một từ như thế nào). Tuy nhiên để ghi nhớ và nhớ lại liên tục thì hầu hết mọi người cần thêm từ khoá. Những tác nhân kích hoạt này tôi gọi là các Mã AudioGraphic, là những liên kết thần kinh trực tiếp giữa phát âm và ngĩa của câu.
Use them if you wish, but it would be preferable, using your own imagination and a little multi-dimensional Holo-meme©® -like thinking and feeling, to create your own.
Hãy sử dụng chúng nếu bạn muốn, nhưng tốt hơn hãy dùng trí tưởng tượng của riêng bạn và một chút kỹ thuật Holo-MeMe©® đa chiều – như suy nghĩ và cảm nhận để tạo ra hình ảnh của riêng bạn.

INTRODUCTION TO FOUR-WAY ENCODING

4 way encode intro
Bước ba: Tạo Kết nối Thị Giác, Thính Giác và Cảm Giác Vận động.
Steps 3-6: Creating Auditory, Visual, Kinesthetic and Temporal Connections()
The goal here is to NEUROLOGICALLY embed the memory onto the synapses of the neural pathways in YOUR BRAIN. You do this creating simultaneous SENSE or MODALITY connections. In the following pages you engage YOUR CREATIVE IMAGINATION to make multi-dimensional and multisense connections of 4 senses:
Mục tiêu ở đây là ghi vào bộ nhớ trên các khớp thần kinh của các rãnh thần kinh trong NÃO BẠN. Việc này giúp bạn tạo được các kết nối đồng bộ theo GIÁC QUAN hoặc PHƯƠNG THỨC. Ở những trang tiếp theo bạn sẽ được học cách sử dụng TRÍ TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO để tạo các kết nối đa chiều và đa giác quan liên quan đến 4 giác quan sau:

ENCODE from THE VISUAL

ENCODE from THE AUDITORY

Encode from KINAESTHETIC

ENCODE from THE TEMPORAL

REENACT REPEAT RECYCLE

And the final most important STEP:
Và BƯỚC quan trọng nhất cuối cùng:

MORE MEMORY TRAINING

Going through the same five step procedure outlined in the above video, memorize the following sentences. Suggestions for whole sentence Holo-memes are provided, though it would be preferable to imagine your own. Remember to create your AudioGraphic Codes (AgCs) if required.
Bây giờ, hãy sử dụng tài liệu được cung cấp bên dưới để vượt qua Luyện tập Ghi nhớ Các bài tập cho các câu sau:
Memory Training Exercise #2
As I sat there, I suddenly fell in love with her.
/æz aɪ sæt ðeə aɪ ˈsʌdnlɪ fel ɪn lʌv wɪð hɜː/
Memory Training Exercise #3
And it WENt on LIKE this for SOME weeks until….
ənɪt wentɒn laɪk ðɪs fə sʌm wiːksənˈtɪl.
Original image by Geoff Stearns from San Francisco, CA, USA (Android)
Memory Training Exercise #4
The diagnosis is obvious.
ðə ˌdaɪəgˈnəʊsɪ sɪzˈɒbvɪəs
Memory Training Exercise #5
No coffee at all?
nəʊ ˈfɪjətɔːl?
Memory Training Exercise #6
One more coffee and you’re dead.
wʌn mɔː ˈkɒfɪ ənjə ded.
NOTE: Since Vietnamese has no ‘w’ in the dictionary( although you do have the ‘wʌn’ sound in words such as oan; see below*)and you probably know how to pronounce the number ‘1’ already, use the above collage or create your own. ONE/COFFEE cup/SKELETON. Suggested alternatives to ‘1’ are: oán – resentment;uốn cong – bend;oằn oại- assorted squirm;oan-truncated cone of sticky rice;oan-truncated cone shaped cookie
Memory Training Exercise #7
Can I sit down?
naɪ sɪtdaʊn?
NOTE: Since Vietnamese has no ‘w’ in the dictionary( although you do have the ‘wʌn’ sound in words such as oan; see below*)and you probably know how to pronounce the number ‘1’ already, use the above collage or create your own. ONE/COFFEE cup/SKELETON. Suggested alternatives to ‘1’ are: oán – resentment;uốn cong – bend;oằn oại- assorted squirm;oan-truncated cone of sticky rice;oan-truncated cone shaped cookie

SUPPLEMENTARY MATERIALS

"What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge."
John Doe
Designer

https://www.brainhq.com/world-class-science/published-research/memory

>