Fluency and memory Training

Huấn Luyện Sự Lưu Loát và Trí Nhớ
Play this Video
Before you do anything else!
Then come back here!
SECTION A: READ FIRST

fluency training introduction

HUẤN LUYỆN SỰ LƯU LOÁT
FLUENCY TRAINING
FLUENCY TRAINING thru SHADOWING ie LISTENING and REPEATING/DRILLS; and MEMORY TRAINING through CREATIVE VISUALIZATION
HUẤN LUYỆN SỰ LƯU LOÁT bằng phương pháp SHADOWING như NGHE và LẶP LẠI; và HUẤN LUYỆN TRÍ NHỚ thông qua HÌNH ẢNH SÁNG TẠO
Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate.
Kết nối hình ảnh và cảm giác bên trong bạn hay cảm nhận bản năng với âm của mỗi từ và cụm từ. Tạo sợi dây liên kết giữa cách bạn cảm nhận bằng thị giác và thính giác và cảm giác bên trong hay cảm nhận bản năng bạn có.
Such mind to muscle patterning, once neurologically embedded, allows you to develop automatic response mechanisms which give you total and absolute control over what you read, hear and say.
Những dạng ghi nhớ bắt chước như vậy một khi ăn sâu vào tâm trí sẽ giúp bạn phát triển cơ chế phản xạ tự động, cho phép kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối những gì bạn đọc, nghe và nói.
Some suggestions on how you might do this are here.
Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây.
NOTE: The goal of this exercise is not rote repetition. It is to develop muscle memory. When you repeat the phrase, you should be able to “see”, “hear” and “feel” the words.
LƯU Ý: Mục đích của bài tập này không phải là lặp lại như vẹt, mà là phát triển năng lực ghi nhớ. Khi bạn lặp lại cụm từ, bạn sẽ có thể “nhìn”, “nghe” và “cảm nhận” các từ.
Become the word, the phrases and the person saying them. Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate. Some suggestions on how you might do this are here.

Hãy trở thành từ đó, cụm từ đó và là người nói lên chúng. Hãy nhận ra vị trí các bộ phận khác nhau của miệng và chúng hoạt động thế nào.
Trải nghiệm cảm xúc *.
*Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây. href=”http://holo-meme.com/e_welcome.html”>

Associate an image and a gut feeling or visceral emotion with the sounds of each word and phrase. Create a link between how you perceive it visually and aurally, as well as any gut feeling or visceral emotion you can generate.
Kết nối hình ảnh và cảm giác bên trong bạn hay cảm nhận bản năng với âm của mỗi từ và cụm từ. Tạo sợi dây liên kết giữa cách bạn cảm nhận bằng thị giác và thính giác và cảm giác bên trong hay cảm nhận bản năng bạn có.
Such mind to muscle patterning, once neurologically embedded, allows you to develop automatic response mechanisms which give you total and absolute control over what you read, hear and say.
Những dạng ghi nhớ bắt chước như vậy một khi ăn sâu vào tâm trí sẽ giúp bạn phát triển cơ chế phản xạ tự động, cho phép kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối những gì bạn đọc, nghe và nói.
Some suggestions on how you might do this are here.
Một vài gợi ý về cách bạn có thể thực hiện nó ở đây.
Listen to the sound bites below which are variations of but one phrase: “George is a Serbian refugee who came from Dubronik, Croatia.” It is the the opening sentence of Serbian Dreamer. Sound file #1 is played at natural speed. Numbers #2 and #3 constitute examples of one thing you might want to do with your voice until the feeling is right ie play and experiment.Sound #4 is provided half tongue-in-cheek, half-seriously.The speed and pitch of this is for only the more advanced little chipmunks.
Nghe đoạn âm thanh dưới đây, có nhiều biến thể nhưng chỉ là một cụm từ: “George là người tị nạn Serbia đến từ Dubrovnik, Croatia.” Đây là câu mở đầu của Serbian Dreamer. File âm thanh số 1 được phát ở chế độ tự nhiên. File số 2 và 3 là file mẫu bạn cần thực hiện với giọng đọc của mình cho đến khi thấy đúng, như bật và thử nghiệm. File số 4 có một nửa là nghiêm túc, một nửa là đùa cợt. Tốc độ và cường độ chỉ dành cho những người trình độ cao hơn chút.
Normal speed and voice pitch;
Tốc độ và cường độ âm thanh bình thường;
(perhaps for the guys out there…??!!) slower with a relatively high-pitched falsetto.
(có lẽ cho những gã ngoài kia…??!!) chậm hơn với giọng tương đối cao và thé;
(perhaps for the ladies…??!!) slower with a Darth Vader feel.
(có lẽ cho phụ nữ…??!!) chậm hơn với cảm giác của Darth Vader – nhân vật phản diện.)
Or talk like this little fellow.
Hoặc nói như bạn nhỏ này.
>